MATURA 07/08 - Usmeni ispit iz 2. obveznog predmeta
Petak, 06 Lipanj 2008

infoMATURA u ljetnom roku školske godine 2007./2008.

USMENI ISPIT IZ 2. OBVEZNOG PREDMETA
ponedjeljak, 16. lipnja 2008.
utorak, 17. lipnja 2008.
GIMNAZIJA FRANJE PETRIÆA
Obala kneza Trpimira 26
Zadar, 2. lipnja 2008.

MATURA
u ljetnom roku školske godine 2007./2008.

USMENI ISPIT IZ 2. OBVEZNOG PREDMETA

MATEMATIKA [PMG] - ponedjeljak, 16. lipnja 2008.

uè. br. 11 - Ispitno povjerenstvo:Aida Vlainiæ, prof. - ispitivaè
 Biserka Valèiæ, prof. - èlan /do 12. 30/
 Petar Vranjkoviæ, prof. /od 12.30/
 Jadranka Krmpotiæ Bajlo, prof. - èlan

PRISTUPNICI: 
od 8,00 do 9,00 sati:Željko Dejanoviæ, Antonija Goliæ, Josipa Grbiæ,
 Branimir Juriæ, Petar Kardum
od 9,00 do 10,00 sati:Martina Ljuština, Ivica Nekiæ, Josip Nimac,
 Nikola Pekas, Branimir Petrušiæ
od 10,00 do 11,00 sati:Valentin Rukavina, Luka Sabo, Mate Antièeviæ,
 Dušan Cvetanoviæ, Jure Cvitanoviæ
od 11,00 do 12,00 sati:Bruno Franin, Ana Grgin, Ivan Jankoviæ,
 Goran Jurin, Darko Krekiæ
od 12,00 do 13,00 sati:Marko Mandiæ, Šime Matuliæ, Ante Santini,
 Marko Skoblar, Paula Vrsaljko, Jure Zubèiæ

MATEMATIKA [OG] - ponedjeljak, 16. lipnja 2008.

uè. br. 12 - Ispitno povjerenstvo:Anita Žepina, prof. - ispitivaè
 Biserka Valèiæ, prof. - èlan
 Natalija Bobiæ Piciæ, prof. - èlan

PRISTUPNICI: 
od 13,15 sati:Tihana Marièiæ, Luka Šupe

ENGLESKI JEZIK i TALIJANSKI JEZIK - ponedjeljak, 16. lipnja 2008.

uè. br. 12 - Ispitno povjerenstvo:Sabina Glasovac, prof - ispitivaè
 Iva Ronèeviæ, prof. - ispitivaè
 Natalija Bobiæ Piciæ, prof. - èlan

PRISTUPNICI: 
od 8,00 do 9,00 sati:Ante Barièeviæ, Suzana Blasov, Tomislav Bukša,
 Josip Fain, Krešimir Grbiæ
od 9,00 do 10,00 sati:Deni Ivanov, Šime Lisica, Linda Marušiæ,
 Roko Matešiæ, Niko Pletikosa, Marin Školjarev
od 10,00 do 11,00 sati:Sunèana Kolega, Ena Vukiæ

ENGLESKI JEZIK i NJEMAÈKI JEZIK - utorak, 17. lipnja 2008.

uè. br. 12 - Ispitno povjerenstvo:Jadranka Krmpotiæ Bajlo, prof. - ispitivaè
 Marina Lovriæ, prof. - ispitivaè
 Sabina Glasovac, prof. - èlan
 Anita Žepina, prof. - èlan

PRISTUPNICI: 
od 9,45 do 10,45 sati:Ivana Banoviæ, Dino Dijan, Marko Ðerða,
 Emil Gulan, Ana Horvat
od 10,45 do 11,45 sati:Josipa Karliæ, Aleksandar Kordiš, Luka Kozuliæ,
 Karla Kulonja, Mario Mijiæ¸
od 11,45 do 12,45 sati:Žana Modriæ, Petar Radiæ, Matej Rudiæ,
 Martina Sandriæ, Tomislav Dujiæ
od 12,45 sati: Antonia Stipanièev, Antea Štajdohar, Ivan Velemir
  

Predsjednik Ispitnog odbora:
Zdravko Æurko, prof.